ආසියානු ප්‍රබලයන් පරදා ආධිපත්‍යය බහරේනයට

385

23 වන ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය නිමාව දකින විට බහරේනය පදක්කම් සටහනේ පෙරමුණ ගැනීමට සමත් විය. බහරේනය ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයක මෙවැනි දස්කමක් දැක්වූයේ පළමු වතාවට වීම විශේෂත්වයකි. කළු පටියක් පැලඳ හිමාෂ තරග බිමට 23 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අද (21) දෝහා කටාර් හී කලීෆා….. පසුගියවර (2017) පදක්කම්  සටහනේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

23 වන ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය නිමාව දකින විට බහරේනය පදක්කම් සටහනේ පෙරමුණ ගැනීමට සමත් විය. බහරේනය ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයක මෙවැනි දස්කමක් දැක්වූයේ පළමු වතාවට වීම විශේෂත්වයකි. කළු පටියක් පැලඳ හිමාෂ තරග බිමට 23 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අද (21) දෝහා කටාර් හී කලීෆා….. පසුගියවර (2017) පදක්කම්  සටහනේ…