ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් විත්ති කූඩුවට ගෙනා නේතන් බ්‍රැකන්

117
 

“ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත් පසු ඔබ එතරම් පොරක් ලෙස සැලකෙන්නේ නැහැ.”මෙසේ කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත් ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයෙකි. සුදු පැහැති පන්දුවෙන්  කෙරෙන සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් රටාවේ 2000 වසරෙන් පසුව ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ලැබූ ප්‍රගතියට ඔහු ද විශාල වගඋත්තර කරුවෙකි.  ගාෆිල්ඩ් සෝබර්ස්, වෙස්ලි හෝල්ට ඉගැන්වූ කදිම පාඩම අද වන විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

“ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත් පසු ඔබ එතරම් පොරක් ලෙස සැලකෙන්නේ නැහැ.”මෙසේ කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත් ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයෙකි. සුදු පැහැති පන්දුවෙන්  කෙරෙන සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් රටාවේ 2000 වසරෙන් පසුව ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ලැබූ ප්‍රගතියට ඔහු ද විශාල වගඋත්තර කරුවෙකි.  ගාෆිල්ඩ් සෝබර්ස්, වෙස්ලි හෝල්ට ඉගැන්වූ කදිම පාඩම අද වන විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට…