දෙවන අදියරේදීත් ශ්‍රී ලංකාව ගිරි දුර්ගයක් හමුවට

95

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි කිරුළ හිමි කර ගැනීමේ ශ්‍රී ලංකා සිහිනය පළමු අදියරේ දී සිදුවූවාක් මෙන්ම තවත් උස් ගිරි ශිඛර පාමුලකට පැමිණ තිබේ. ඒ අනුව තරගාවලියේ දෙවන අදියරේ දී ද ඔවුන්ට පළමු අදියරේ ශූරයන් මෙන්ම ආසියාවේ රග්බි ප්‍රබලයන් වන ජපානය ඇතුළත් වන කාණ්ඩයෙන්ම තරග වැදීමට සිදුවනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා සත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි කිරුළ හිමි කර ගැනීමේ ශ්‍රී ලංකා සිහිනය පළමු අදියරේ දී සිදුවූවාක් මෙන්ම තවත් උස් ගිරි ශිඛර පාමුලකට පැමිණ තිබේ. ඒ අනුව තරගාවලියේ දෙවන අදියරේ දී ද ඔවුන්ට පළමු අදියරේ ශූරයන් මෙන්ම ආසියාවේ රග්බි ප්‍රබලයන් වන ජපානය ඇතුළත් වන කාණ්ඩයෙන්ම තරග වැදීමට සිදුවනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා සත්…