නයිජීරියා ක්‍රිකට් ගොඩගැනීමේ වගකීම ගුරාට

156

නයිජීරියා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු සහ High Performance Center කළමනාකරණ ධුරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අසංක ගුරුසිංහ මහතා පත් කිරීමට නයිජීරියා ක්‍රිකට් සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ඔහු දෙසැම්බර් මස 01 වැනිදා (අද) සිට එම ධුරයේ වැඩ කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතව ඇති අතර ගුරුසිංහ මහතා එම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නයිජීරියා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු සහ High Performance Center කළමනාකරණ ධුරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අසංක ගුරුසිංහ මහතා පත් කිරීමට නයිජීරියා ක්‍රිකට් සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ඔහු දෙසැම්බර් මස 01 වැනිදා (අද) සිට එම ධුරයේ වැඩ කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතව ඇති අතර ගුරුසිංහ මහතා එම…