ආර්ජන් කුසලානයේ දී පාසල් 8කට වැඩි ගෞරව

65

2018 වර්ෂයේ නිමාවත් සමඟ පවත්වනු ලබන වසරේ අවසන් අන්තර් පාඨශාලීය ටෙනිස් තරගාවලිය වන 2018 ආර්ජන් පෙරේරා අනුස්මරණ කුසලානය නිමාව දුටුවේ දිවයිනේ නම් දැරූ ප්‍රමුඛ පාසල් අටක් වැඩි ගෞරවය දිනා ගනිමිනි. තරගාවලිය දෙසැම්බර් 2 සිට 4 දක්වා කොළඹ ටෙනිස් සංගම් මූලස්ථාන ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඉතා සාර්ථකව පවත්වනු ලැබීය. නැසී ගිය හිටපු ටෙනිස්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 වර්ෂයේ නිමාවත් සමඟ පවත්වනු ලබන වසරේ අවසන් අන්තර් පාඨශාලීය ටෙනිස් තරගාවලිය වන 2018 ආර්ජන් පෙරේරා අනුස්මරණ කුසලානය නිමාව දුටුවේ දිවයිනේ නම් දැරූ ප්‍රමුඛ පාසල් අටක් වැඩි ගෞරවය දිනා ගනිමිනි. තරගාවලිය දෙසැම්බර් 2 සිට 4 දක්වා කොළඹ ටෙනිස් සංගම් මූලස්ථාන ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඉතා සාර්ථකව පවත්වනු ලැබීය. නැසී ගිය හිටපු ටෙනිස්…