සමස්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ බාලක ශූරතාව පීතරයින් දිනද්දී බාලිකා ශූරතාවය වලලට

14

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 35 වැනි වරටත් සංවිධානය කළ 2019 සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඊයේ (03) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාවට පත්වූයේ බස්නාහිර පළාත එහි සමස්ත ශූරතාව ජයග්‍රහණය කරමිනි. මීටර 800යෙන් නව තරගාවලි වාර්තා 2ක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින් 35 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය….. දින 05ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 35 වැනි වරටත් සංවිධානය කළ 2019 සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඊයේ (03) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාවට පත්වූයේ බස්නාහිර පළාත එහි සමස්ත ශූරතාව ජයග්‍රහණය කරමිනි. මීටර 800යෙන් නව තරගාවලි වාර්තා 2ක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින් 35 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය….. දින 05ක්…