මීටර 800යෙන් නව තරගාවලි වාර්තා 2ක්

53
 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින් 35 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද (02) සිව්වැනි දිනටත් සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  ඒ අනුව අද දිනය පුරාවට ද ඉතා උණුසුම් තරග ඉසව් රැසක් පැවති අතර එහි දී නව තරගාවලි වාර්තා 10ක් බිහි කරන්නට සහභාගී වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය. හෙන්ඩර්සන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින් 35 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද (02) සිව්වැනි දිනටත් සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  ඒ අනුව අද දිනය පුරාවට ද ඉතා උණුසුම් තරග ඉසව් රැසක් පැවති අතර එහි දී නව තරගාවලි වාර්තා 10ක් බිහි කරන්නට සහභාගී වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය. හෙන්ඩර්සන්…