රාජකීය – සාන්ත තෝමස් මහා ක්‍රිකට් තරගයට හැඳින්වීමක් සැපයීම නිෂ්ඵල ක්‍රියාවකි. ඒ මන්ද යත්, වසර 138ක කීර්තිමත් ඉතිහාසය සහ සම්ප්‍රදායන් තුළ ‘නිල් මහා සටන’ ක්‍රිකට් කරළියට එකතු කර තිබෙන අමතක නොවන අත්දැකීම් ගොන්න මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ විශිෂ්ටත්වය කියා පෑමට ප්‍රමාණවත් වන බැවිනි. නාලන්දාව ජයග්‍රහණයට මාන බලද්දී, මහා තරගයේ වැඩි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රාජකීය – සාන්ත තෝමස් මහා ක්‍රිකට් තරගයට හැඳින්වීමක් සැපයීම නිෂ්ඵල ක්‍රියාවකි. ඒ මන්ද යත්, වසර 138ක කීර්තිමත් ඉතිහාසය සහ සම්ප්‍රදායන් තුළ ‘නිල් මහා සටන’ ක්‍රිකට් කරළියට එකතු කර තිබෙන අමතක නොවන අත්දැකීම් ගොන්න මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ විශිෂ්ටත්වය කියා පෑමට ප්‍රමාණවත් වන බැවිනි. නාලන්දාව ජයග්‍රහණයට මාන බලද්දී, මහා තරගයේ වැඩි…