තරග දිනවන්නන් සියල්ල Legendsලා නොවේ!

3623

නරක දිනයක දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට සියල්ල නරකට හිටිය හැකිය. උඩපන්දු අත්හැරිය හැකිය. පිත්ත පන්දුවට යොමු නොවිය හැකිය. පන්දුව යවන්නට පෙර එය හරිහැටි ග්‍රහණය කරගන්නටවත් නොහැකි විය හැකිය. ඒ අවාසනාව ය. හොඳ දිනයක දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු කරන වැරදි වුවද ඔහුට සාර්ථකත්වය ගෙන ආ හැකිය. අහක යන උඩ පන්දු පවා අතේ සිරවිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නරක දිනයක දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට සියල්ල නරකට හිටිය හැකිය. උඩපන්දු අත්හැරිය හැකිය. පිත්ත පන්දුවට යොමු නොවිය හැකිය. පන්දුව යවන්නට පෙර එය හරිහැටි ග්‍රහණය කරගන්නටවත් නොහැකි විය හැකිය. ඒ අවාසනාව ය. හොඳ දිනයක දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු කරන වැරදි වුවද ඔහුට සාර්ථකත්වය ගෙන ආ හැකිය. අහක යන උඩ පන්දු පවා අතේ සිරවිය…