වලව සුපර් ක්‍රොස් අඛණ්ඩව 6 වන වසරටත්

148

සබරගමුව පළාත මායිමේ පිහිටි උඩවලවේ ජාතික වනෝද්‍යානය ඉදිකරනු ලැබුවේ උඩවලවේ ජලාශය ඉදිකිරීමත් සමඟ වාසස්ථාන අහිමි වූ සතුන් සඳහා වාසස්ථානයක් සැපයීමට යි. වසර ගණනාවක් පුරාවට මෙම උඩවලවේ ජාතික වනෝද්‍යානය වන අලින් ඇතුළු තවත් සත්ව විශේෂ රාශියකට වාසස්ථානය සපයා ඇති අතර දේශීය මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයින්ගේ ද දැඩි ආකර්ෂණයට ලක්ව ඇති එය දිවයින…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සබරගමුව පළාත මායිමේ පිහිටි උඩවලවේ ජාතික වනෝද්‍යානය ඉදිකරනු ලැබුවේ උඩවලවේ ජලාශය ඉදිකිරීමත් සමඟ වාසස්ථාන අහිමි වූ සතුන් සඳහා වාසස්ථානයක් සැපයීමට යි. වසර ගණනාවක් පුරාවට මෙම උඩවලවේ ජාතික වනෝද්‍යානය වන අලින් ඇතුළු තවත් සත්ව විශේෂ රාශියකට වාසස්ථානය සපයා ඇති අතර දේශීය මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයින්ගේ ද දැඩි ආකර්ෂණයට ලක්ව ඇති එය දිවයින…