ෂෙවාග්, යුස්වේන්ද්‍රට හිනාවෙයි

995
(NDTV)

සිය සමාජ මාධ්‍ය සටහන්වලින් ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයින් හිනහගස්සන පුද්ගලයෙක් ලෙස විරේන්ද්‍ර ෂෙවාග් ප්‍රචලිතයි. පවතින වයිරස ව්‍යාප්තිය මධ්‍යයේම විවාහ ගිවිසගෙන තිබූ යුස්වේන්ද්‍ර චහාල්ට ෂෙවාග් සිය Twitter ගිණුම ඔස්සේ ඔච්චමක් කර තිබුණා.  Vivo නැති නිසා IPL මූල්‍ය අර්බුදයක? “පුදුමයි චහාල්, ඔබ බාධාවන් අවස්ථා බවට හරවාගෙන තිබෙනවා” යැයි ෂෙවාග් හින්දි භාෂාවෙන් එම සටහන තබා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිය සමාජ මාධ්‍ය සටහන්වලින් ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයින් හිනහගස්සන පුද්ගලයෙක් ලෙස විරේන්ද්‍ර ෂෙවාග් ප්‍රචලිතයි. පවතින වයිරස ව්‍යාප්තිය මධ්‍යයේම විවාහ ගිවිසගෙන තිබූ යුස්වේන්ද්‍ර චහාල්ට ෂෙවාග් සිය Twitter ගිණුම ඔස්සේ ඔච්චමක් කර තිබුණා.  Vivo නැති නිසා IPL මූල්‍ය අර්බුදයක? “පුදුමයි චහාල්, ඔබ බාධාවන් අවස්ථා බවට හරවාගෙන තිබෙනවා” යැයි ෂෙවාග් හින්දි භාෂාවෙන් එම සටහන තබා…