2018 විජයබාහු මොටෝක්‍රොස් නවමු වෙනසකින්

260

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ විජයබාහු පාබල රෙජිමේන්තුව විසින් 16 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන, ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන විශිෂ්ටතම යතුරුපැදි ධාවන තරගාවලියක් වන “විජයබාහු මොටෝක්‍රොස් 2018” තරගාවලිය ජුනි මස 17 වැනිදා කුරුණෑගල විජයබා පාබල රෙජිමේන්තු පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. කිරුළු බිඳ වැටෙන තරගකාරී සීගිරිය රැලික්‍රොස් තරගාවලිය ශ්‍රි ලංකාවේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ විජයබාහු පාබල රෙජිමේන්තුව විසින් 16 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන, ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන විශිෂ්ටතම යතුරුපැදි ධාවන තරගාවලියක් වන “විජයබාහු මොටෝක්‍රොස් 2018” තරගාවලිය ජුනි මස 17 වැනිදා කුරුණෑගල විජයබා පාබල රෙජිමේන්තු පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. කිරුළු බිඳ වැටෙන තරගකාරී සීගිරිය රැලික්‍රොස් තරගාවලිය ශ්‍රි ලංකාවේ…