සභාපති කුසලානයේ සුපිරි 4 කුසපත් ඇදීම අවසන්

Vantage FFSL President's Cup 2020

131
Vantage FFSL President Cup Semi Final Team captains

Vantage FFSL President Cup 2020 තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ කණ්ඩායම් සඳහා හිමිවන ප්‍රතිවාදීන් තෝරාගනිමින් එම වටයේ තරග සකස් කිරීම සඳහා වූ කුසපත් ඇදීම අද (26) ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ දී පැවැත්විය. පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති අනුර ඩී සිල්වා මහතා එම වැඩසටහනේ වැඩ කටයුතු ඇරඹූ අතර එහි දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

Vantage FFSL President Cup 2020 තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ කණ්ඩායම් සඳහා හිමිවන ප්‍රතිවාදීන් තෝරාගනිමින් එම වටයේ තරග සකස් කිරීම සඳහා වූ කුසපත් ඇදීම අද (26) ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ දී පැවැත්විය. පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති අනුර ඩී සිල්වා මහතා එම වැඩසටහනේ වැඩ කටයුතු ඇරඹූ අතර එහි දී…