සවනට කොඳුරා මරණය සිහි කළ කොදෙව් අකුණු සැරය

1
Getty Images

“මම ඉපදුණේ ක්‍රීඩාවට ඉතාම ලැදි පවුලක. පාසලේ දී පවා මම හැකි සෑම විටම ක්‍රීඩාවක නිරත වුනා. මලල ක්‍රීඩා, ක්‍රිකට්, පාපන්දු, මේසපන්දු මෙන්ම අතරින් පතර පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව ද මම ප්‍රගුණ කළා.  මට නියලෙන්නට නොහැකි වූයේ ටෙනිස් ක්‍රීඩාවේ පමණයි. නමුත් ක්‍රිකට් ඒ සෑම ක්‍රීඩාවක් අතරින්ම ඉදිරියෙන් තිබුණා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කොදෙව් දේශයේ සෑම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“මම ඉපදුණේ ක්‍රීඩාවට ඉතාම ලැදි පවුලක. පාසලේ දී පවා මම හැකි සෑම විටම ක්‍රීඩාවක නිරත වුනා. මලල ක්‍රීඩා, ක්‍රිකට්, පාපන්දු, මේසපන්දු මෙන්ම අතරින් පතර පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව ද මම ප්‍රගුණ කළා.  මට නියලෙන්නට නොහැකි වූයේ ටෙනිස් ක්‍රීඩාවේ පමණයි. නමුත් ක්‍රිකට් ඒ සෑම ක්‍රීඩාවක් අතරින්ම ඉදිරියෙන් තිබුණා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කොදෙව් දේශයේ සෑම…