19න් පහළ සුපිරි පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලියට දින තීන්දුයි

415

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ අන්තර් පළාත් සුපිරි ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අද (4) දිනයේ දී නිල වශයෙන් මාධ්‍යයට නිකුත් කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවකට එංගලන්තයෙන් ආරාධනාවක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිටින දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවක් වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ අන්තර් පළාත් සුපිරි ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අද (4) දිනයේ දී නිල වශයෙන් මාධ්‍යයට නිකුත් කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවකට එංගලන්තයෙන් ආරාධනාවක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිටින දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවක් වන…