එළඹෙන පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියට කණ්ඩායම් කාණ්ඩගත කරයි

පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

547
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ මූලික අඩිතාලම වෙමින් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ දක්ෂතා ඔප් නැංවූ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2021 අදියර ඇරඹීමේ පළමු පියවර ලෙස එළඹෙන මාර්තුවේ දී 19න් පහළ එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සැලසුම් සකසමින් සිටින බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව මේ තරගාවලිය එළඹෙන අධ්‍යාපන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ මූලික අඩිතාලම වෙමින් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ දක්ෂතා ඔප් නැංවූ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2021 අදියර ඇරඹීමේ පළමු පියවර ලෙස එළඹෙන මාර්තුවේ දී 19න් පහළ එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සැලසුම් සකසමින් සිටින බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව මේ තරගාවලිය එළඹෙන අධ්‍යාපන…