13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ටෙනිස් තරග අගෝස්තු 17, 18 හා 19 කොළඹ Gymkhana ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී පිරිමි ශූරතාව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයටත්, කාන්තා ශූරතාව කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයටත් හිමි විය.  මීට පෙර පැවති 2016 විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ පිරිමි ශූරතාව දිනා ගැනීමට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සමත් වූ අතර ඒ වසර දෙකක් පුරාවට පැවති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ටෙනිස් තරග අගෝස්තු 17, 18 හා 19 කොළඹ Gymkhana ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී පිරිමි ශූරතාව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයටත්, කාන්තා ශූරතාව කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයටත් හිමි විය.  මීට පෙර පැවති 2016 විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ පිරිමි ශූරතාව දිනා ගැනීමට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සමත් වූ අතර ඒ වසර දෙකක් පුරාවට පැවති…