ඔරු පැදීමේ ශූරතාවය කොළඹට හා මොරටුවට

48

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ඔරු පැදීමේ තරග අද (24) කොළඹ ඔරු පැදීමේ ක්‍රීඩා සමාජ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විය. එහි දී පිරිමි ශූරතාව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයටත්, කාන්තා ශූරතාව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලටත් හිමි විය.  ඒක පුද්ගල, යුගල හා කණ්ඩායම් ලෙස තරග කාණ්ඩ තුනක් යටතේ පැවති මෙම තරගාවලියට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය හා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය එක්ව සිටියහ.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ඔරු පැදීමේ තරග අද (24) කොළඹ ඔරු පැදීමේ ක්‍රීඩා සමාජ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විය. එහි දී පිරිමි ශූරතාව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයටත්, කාන්තා ශූරතාව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලටත් හිමි විය.  ඒක පුද්ගල, යුගල හා කණ්ඩායම් ලෙස තරග කාණ්ඩ තුනක් යටතේ පැවති මෙම තරගාවලියට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය හා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය එක්ව සිටියහ.…