බැඩ්මින්ටන් ශූරතා ජ’පුරට

44

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ බැඩ්මින්ටන් ශූරතාව දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සමත් විය. විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ බැඩ්මින්ටන් තරග රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාගාරයේ දී අගෝස්තු මස 28, 29 හා 30 වන දිනවල දී පැවැත්විය. කොළඹ දෙකට දමා යාපනය සිසුවියන් අංක එකට 13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ දැල්පන්දු තරග ඊයේ (29) නිමා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ බැඩ්මින්ටන් ශූරතාව දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සමත් විය. විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ බැඩ්මින්ටන් තරග රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාගාරයේ දී අගෝස්තු මස 28, 29 හා 30 වන දිනවල දී පැවැත්විය. කොළඹ දෙකට දමා යාපනය සිසුවියන් අංක එකට 13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ දැල්පන්දු තරග ඊයේ (29) නිමා…