19න් පහළ සංචිතය නම් කෙරේ!

9

චීනයේ දී දෙසැම්බර් මස 11 වැනිදා සිට 14 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු රග්බි ශූරතාව සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ රග්බි සංචිතය නම් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ සංචිතයට නව පුහුණුකරුවෙක්! ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි අධ්‍යාපනඥ , CH&FC ක්‍රීඩා සමාජයේ වත්මන් පුහුණුකරු සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

චීනයේ දී දෙසැම්බර් මස 11 වැනිදා සිට 14 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු රග්බි ශූරතාව සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ රග්බි සංචිතය නම් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ සංචිතයට නව පුහුණුකරුවෙක්! ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි අධ්‍යාපනඥ , CH&FC ක්‍රීඩා සමාජයේ වත්මන් පුහුණුකරු සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය…