රග්බි ක්‍රීඩාව ඉහළ නැංවීමට පියවර රැසක්

534

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ක්‍රීඩාවේ අනාගතයට සුබවාදී පෙරනිමිති පෙන්නුම් කරමින් නව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ රග්බි ක්‍රීඩාවේ අනාගතයට සහ එහි සංවර්ධනයට අවශ්‍ය තීරණ රැසක් ගෙන ඇත. එම කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සහ ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනයේ බලධාරීන් අතර ඉතා ඵලදායී හමුවක් පසුගිය සතියේ පැවැත්විය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ක්‍රීඩාවේ අනාගතයට සුබවාදී පෙරනිමිති පෙන්නුම් කරමින් නව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ රග්බි ක්‍රීඩාවේ අනාගතයට සහ එහි සංවර්ධනයට අවශ්‍ය තීරණ රැසක් ගෙන ඇත. එම කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සහ ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනයේ බලධාරීන් අතර ඉතා ඵලදායී හමුවක් පසුගිය සතියේ පැවැත්විය.…