ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පික් ක්‍රීඩිකාවෝ පරිසරය සුරකින්න එක්වෙයි

89

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල නියෝජනය කළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එක්ව පසුගිය දෙසැම්බර් 2 වැනිදා උතුම් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. හිටපු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ කල්පිටිය දිනුද රිසොර්ට් ආයතනයේ පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ වසන්ත කුමාර මහතා හා එම ආයතනයේ නිලධාරීන් සමඟ කල්පිටිය මුහුදු තිරය පිරිසිදු කිරීමේ නිරත විය. ඒ සමඟම ඔවුන් කඩොලාන සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතියක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල නියෝජනය කළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එක්ව පසුගිය දෙසැම්බර් 2 වැනිදා උතුම් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. හිටපු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ කල්පිටිය දිනුද රිසොර්ට් ආයතනයේ පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ වසන්ත කුමාර මහතා හා එම ආයතනයේ නිලධාරීන් සමඟ කල්පිටිය මුහුදු තිරය පිරිසිදු කිරීමේ නිරත විය. ඒ සමඟම ඔවුන් කඩොලාන සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතියක…