ජාතික රග්බි සංචිත නම් කෙරේ

2784

කොරෝනා වයිරසය සමඟින් අවලංගු කෙරුණු ජාතික සංචිතවල පුහුණුවීම් නැවත ආරම්භ කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අවසර ලබා දීමෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩා රැසක ජාතික සංචිත පසුගිය දා තම පුහුණුවීම් ආරම්භ කළේය. එම අමාත්‍යාංශ විසින් ලබා දී ඇති අවසරය අනුව ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය විසින් රග්බි ජාතික සංචිතය, කාන්තා රග්බි සංචිතය හා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොරෝනා වයිරසය සමඟින් අවලංගු කෙරුණු ජාතික සංචිතවල පුහුණුවීම් නැවත ආරම්භ කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අවසර ලබා දීමෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩා රැසක ජාතික සංචිත පසුගිය දා තම පුහුණුවීම් ආරම්භ කළේය. එම අමාත්‍යාංශ විසින් ලබා දී ඇති අවසරය අනුව ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය විසින් රග්බි ජාතික සංචිතය, කාන්තා රග්බි සංචිතය හා…