කහ රතු කාඩ්වලට අමතරව තවත් කාඩ්පතක්?

149

කොරෝනා වයිරසය නිසා තාවකාලිකව අවලංගු කෙරුණු ක්‍රීඩා තරග ආරම්භ කිරීමේ නිශ්චිත දිනයක් තවමත් පැහැදිලිව කිව නොහැක. නමුත් මේ වන විට රටවල් කීපයක් මඟින් මෙම වයිරසය සාර්ථකව පාලනය කර ඇති පසුබිමක් තුල යම් යම් තරග නැවත ආරම්භ කිරීමට ක්‍රීඩා ආයතන රැසක් මේ වන විට සැලසුම් සකස් කර ඇත.  ලෝක රග්බි සම්මේලනයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොරෝනා වයිරසය නිසා තාවකාලිකව අවලංගු කෙරුණු ක්‍රීඩා තරග ආරම්භ කිරීමේ නිශ්චිත දිනයක් තවමත් පැහැදිලිව කිව නොහැක. නමුත් මේ වන විට රටවල් කීපයක් මඟින් මෙම වයිරසය සාර්ථකව පාලනය කර ඇති පසුබිමක් තුල යම් යම් තරග නැවත ආරම්භ කිරීමට ක්‍රීඩා ආයතන රැසක් මේ වන විට සැලසුම් සකස් කර ඇත.  ලෝක රග්බි සම්මේලනයේ…