12 දෙනෙකුගේ සංචිතයක් ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ කුසලානයට

308

ඉන්දුනීසියාවේ සුරබායා නුවර දී ආරම්භ වීමට නියමිත 19 වන ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ වොලිබෝල් තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වීම සඳහා ක්‍රීඩකයින් 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක් ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය මඟින් තෝරාගෙන ඇත. ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ කාන්තා කුසලානයට 12 සංචිතයක් 19 වන වරට පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ කාන්තා වොලිබෝල් ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දුනීසියාවේ සුරබායා නුවර දී ආරම්භ වීමට නියමිත 19 වන ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ වොලිබෝල් තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වීම සඳහා ක්‍රීඩකයින් 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක් ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය මඟින් තෝරාගෙන ඇත. ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ කාන්තා කුසලානයට 12 සංචිතයක් 19 වන වරට පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ කාන්තා වොලිබෝල් ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකාව…