උදාවන දේශීය ක්‍රිකට් වසන්තයට වෙනස්කම් දෙකක්

ශ්‍රී ලංකා පළමු පෙළ අන්තර් සමාජ දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

269
 

ශ්‍රී ලංකා අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2019/20 තරගාවලි ව්‍යුහය තුළ වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කිරීම සඳහා අද (28) දින රැස්වුනු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන විධායක සාමාජිකයින්ගේ අතිවිශේෂ සභා රැස්වීමේ දී ඒකමතිකව තීරණය වී ඇත. පරණ කෝන්තරයක් නිසා පාකිස්තානයට ක්‍රිකට් බඩු නැති වෙන්න යයි මීට පෙර මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2019/20 තරගාවලි ව්‍යුහය තුළ වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කිරීම සඳහා අද (28) දින රැස්වුනු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන විධායක සාමාජිකයින්ගේ අතිවිශේෂ සභා රැස්වීමේ දී ඒකමතිකව තීරණය වී ඇත. පරණ කෝන්තරයක් නිසා පාකිස්තානයට ක්‍රිකට් බඩු නැති වෙන්න යයි මීට පෙර මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලිය…