තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ (29) සවස ද මූලික වටයේ තවත් තරග 3ක් පැවැත්වුනු අතර එම තරග වලින් ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට පොලිස්, ගුවන් හමුදා සහ යුද හමුදා පැසිපන්දු කණ්ඩායම් සමත් විය. දෙවන දිනයේ දී ගුවන් හමුදාවට තියුණු ජයක් හර්බර්ට් කුසලාන පැසිපන්දු තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ (29) උදෑසන තරග ආරම්භ කරමින් පොලිස් කණ්ඩායම හා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ (29) සවස ද මූලික වටයේ තවත් තරග 3ක් පැවැත්වුනු අතර එම තරග වලින් ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට පොලිස්, ගුවන් හමුදා සහ යුද හමුදා පැසිපන්දු කණ්ඩායම් සමත් විය. දෙවන දිනයේ දී ගුවන් හමුදාවට තියුණු ජයක් හර්බර්ට් කුසලාන පැසිපන්දු තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ (29) උදෑසන තරග ආරම්භ කරමින් පොලිස් කණ්ඩායම හා…