මේ වසරේ මාර්තු මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල එළඹෙන දෙසැම්බර් 1 වැනිදා දක්වා කල්දැමීමට තරගාවලි සංවිධායක කමිටුව හට සිදු වූයේ සත්කාරක දේශය වන නේපාලයේ ඔලිම්පික් කමිටු සභාති ධූරය සඳහා සුදුසු පුද්ගලයකු තෝරාපත් කරගැනීමේ දී උද්ගත වූ අර්බුදකාරී තත්වය නිසාවෙනි. සත්කාරක රටට කිරි අපිට කැකිරි තීන්දුවක්! මෙම වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මේ වසරේ මාර්තු මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල එළඹෙන දෙසැම්බර් 1 වැනිදා දක්වා කල්දැමීමට තරගාවලි සංවිධායක කමිටුව හට සිදු වූයේ සත්කාරක දේශය වන නේපාලයේ ඔලිම්පික් කමිටු සභාති ධූරය සඳහා සුදුසු පුද්ගලයකු තෝරාපත් කරගැනීමේ දී උද්ගත වූ අර්බුදකාරී තත්වය නිසාවෙනි. සත්කාරක රටට කිරි අපිට කැකිරි තීන්දුවක්! මෙම වසරේ…