දිරියෙන් SAG තුන් පිම්ම දින්න ජාතික ශූරිය – විදූෂා

19

ශ්‍රී ලාංකීය මලල කෙළිබිමේ දක්ෂතා දැක්වූවන් අතර ඉදිරියෙන්ම කියවෙන නමකි, විදූෂා ලක්ෂානි. බාලිකා තුන් පිම්ම ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවේ හිමිකාරිය වන ඇය ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි මේ.  ශ්‍රී ලාංකීය මලල කෙළිබිමේ යකඩ සෙබලිය “ලක්ෂිකා” රයිගම් කොරළයෙන් මලල කෙළිබිමට පිවිසි ලක්ෂිකා සුගන්ධි ………. අපි ඇයගේ කතාව 2019 නේපාලයේ පැවති 13 වැනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලාංකීය මලල කෙළිබිමේ දක්ෂතා දැක්වූවන් අතර ඉදිරියෙන්ම කියවෙන නමකි, විදූෂා ලක්ෂානි. බාලිකා තුන් පිම්ම ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවේ හිමිකාරිය වන ඇය ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි මේ.  ශ්‍රී ලාංකීය මලල කෙළිබිමේ යකඩ සෙබලිය “ලක්ෂිකා” රයිගම් කොරළයෙන් මලල කෙළිබිමට පිවිසි ලක්ෂිකා සුගන්ධි ………. අපි ඇයගේ කතාව 2019 නේපාලයේ පැවති 13 වැනි…