ස්මිත් තනතුරු ප්‍රතික්‍ෂේප කරයි

14

දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ ධුරය සඳහා එරට හිටපු ක්‍රිකට් නායක ග්‍රැහැම් ස්මිත් දැක්වූ උනන්දුව මේ වන විට ඔහු ඉවත් කර ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.  රාම්ප්‍රකාශ් බෑ කියයි; ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආතර්ගේ පිහිට පතයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරයට දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික මිකී ආතර් මහතා………….…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ ධුරය සඳහා එරට හිටපු ක්‍රිකට් නායක ග්‍රැහැම් ස්මිත් දැක්වූ උනන්දුව මේ වන විට ඔහු ඉවත් කර ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.  රාම්ප්‍රකාශ් බෑ කියයි; ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආතර්ගේ පිහිට පතයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරයට දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික මිකී ආතර් මහතා………….…