ඇතුගල්පුර ‍රග්බි හමුදාව සීරුවෙන්

48
Maliyadeva College

සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරග මේ වන විටත් ආරම්භ වී අවසන්. ThePapare.com කරන මේ විමසුම කුරුණෑගල මලියදේව රග්බි කණ්ඩායමේ මෙවර සූදානම පිළිබඳවයි.  කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය මෙවර B කාණ්ඩයෙන් තරග කරන අතර වසර 4, 5ක පළපුරුද්දක් සහිත ක්‍රීඩකයන් රැසකින් සමන්විත ඔවුන් මෙවර තරග වාරය ආරම්භ කරනුයේ ඉතා හොඳ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරග මේ වන විටත් ආරම්භ වී අවසන්. ThePapare.com කරන මේ විමසුම කුරුණෑගල මලියදේව රග්බි කණ්ඩායමේ මෙවර සූදානම පිළිබඳවයි.  කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය මෙවර B කාණ්ඩයෙන් තරග කරන අතර වසර 4, 5ක පළපුරුද්දක් සහිත ක්‍රීඩකයන් රැසකින් සමන්විත ඔවුන් මෙවර තරග වාරය ආරම්භ කරනුයේ ඉතා හොඳ…