තහනම් ලෙස උත්තේජනය වූ රුසියාවට තහනමක්?

43
©timedotcom.files.wordpress.com
 

රුසියානු මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ රුධිර සාම්පල වල ඇති තහනම් උත්තේජක ගැන ඇමරිකානු සහ බ්‍රිතාන්‍ය හිතවාදී මාධ්‍ය තුළින් නොයෙක් වර ප්‍රචාරය වන්නේ එය ක්‍රීඩාමය කාරණාවකට වඩා දේශපාලනික කාරණාවක් වන බැවිනි. නමුත් රුසියානු පාලනාධිකාරය සහ මාධ්‍ය එය ගණනකට නොගෙන ක්‍රියා කිරීම නිසා තත්වය තවත් නරක අතට හැරෙමින් තිබේ. රුසියානු ක්‍රීඩකයින්ට ඔලිම්පික් සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

රුසියානු මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ රුධිර සාම්පල වල ඇති තහනම් උත්තේජක ගැන ඇමරිකානු සහ බ්‍රිතාන්‍ය හිතවාදී මාධ්‍ය තුළින් නොයෙක් වර ප්‍රචාරය වන්නේ එය ක්‍රීඩාමය කාරණාවකට වඩා දේශපාලනික කාරණාවක් වන බැවිනි. නමුත් රුසියානු පාලනාධිකාරය සහ මාධ්‍ය එය ගණනකට නොගෙන ක්‍රියා කිරීම නිසා තත්වය තවත් නරක අතට හැරෙමින් තිබේ. රුසියානු ක්‍රීඩකයින්ට ඔලිම්පික් සහ…