මොහොමඩ් රූමි රාජකීය විද්‍යාලයට?

813

මරදාන සහිරා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පාපන්දු පුහුණුකරු මොහොමඩ් රූමි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පාපන්දු පුහුණුකරු තනතුරු බාර ගැනීමට නියමිතව සිටින බව ThePapare.com හට විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග හරහා වාර්තා වේ. ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් සටනට දිනය තීන්දුයි! 2017 ඩයලොග් ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය 2018 ජනවාරි.. සහිරා විද්‍යාලයීය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මරදාන සහිරා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පාපන්දු පුහුණුකරු මොහොමඩ් රූමි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පාපන්දු පුහුණුකරු තනතුරු බාර ගැනීමට නියමිතව සිටින බව ThePapare.com හට විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග හරහා වාර්තා වේ. ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් සටනට දිනය තීන්දුයි! 2017 ඩයලොග් ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය 2018 ජනවාරි.. සහිරා විද්‍යාලයීය…