28වන ඔලිම්පික් සැණකෙළිය අද අලුයම අවසන් වූයේ සුපුරුදු පරිදි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පදක්කම් සටහනට අනුව මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලේ සමස්ත ශූරයන් බවට පත් කරමිනුයි. පසුගිය ලිපි: රියෝ උණුසුම – අවසානය ලං වෙද්දී උණුසුම ඉහලට මෙය ඔවුන් එම දස්කම දැක්වූ 17වන අවස්තාව වීම විශේෂත්වයක්. ඇමරිකාවට රන් පදක්කම් 46ක් අතුලු සමස්ත පදක්කම් 121ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

28වන ඔලිම්පික් සැණකෙළිය අද අලුයම අවසන් වූයේ සුපුරුදු පරිදි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පදක්කම් සටහනට අනුව මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලේ සමස්ත ශූරයන් බවට පත් කරමිනුයි. පසුගිය ලිපි: රියෝ උණුසුම – අවසානය ලං වෙද්දී උණුසුම ඉහලට මෙය ඔවුන් එම දස්කම දැක්වූ 17වන අවස්තාව වීම විශේෂත්වයක්. ඇමරිකාවට රන් පදක්කම් 46ක් අතුලු සමස්ත පදක්කම් 121ක්…