මහ සභා රැස්වීම අවසන්; මහනුවර සභාපති අසුන නොවෙනස්

863
Kandy SC

මෙරට රග්බි ක්‍රීඩාව තුල අගනුවරින් පිටත තිබෙන එකම ක්‍රීඩා සමාජය ලෙස මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය හැඳින්විය හැකි අතර වසර 146ක දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සහිත මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය රග්බි ක්‍රීඩාව තුල ලබාගෙන ඇති ස්ථානය අද්විතීය ය.  හැව්ලෝක් ක්‍රීඩා සමාජයේ මුල් පුටුව හිටපු ක්‍රීඩකයෙකුට ඒ අනුව එම අද්විතීයත්වය තවදුරටත් ඉදිරියටත් රැගෙන යන්නට, ක්‍රීඩා සමාජයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මෙරට රග්බි ක්‍රීඩාව තුල අගනුවරින් පිටත තිබෙන එකම ක්‍රීඩා සමාජය ලෙස මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය හැඳින්විය හැකි අතර වසර 146ක දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සහිත මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය රග්බි ක්‍රීඩාව තුල ලබාගෙන ඇති ස්ථානය අද්විතීය ය.  හැව්ලෝක් ක්‍රීඩා සමාජයේ මුල් පුටුව හිටපු ක්‍රීඩකයෙකුට ඒ අනුව එම අද්විතීයත්වය තවදුරටත් ඉදිරියටත් රැගෙන යන්නට, ක්‍රීඩා සමාජයේ…