ලෝක දැල්පන්දු කිරුළ නවසීලන්තයට 

213

2019 ලෝක දැල්පන්දු තරගාවලිය ඊයේ (21) එංගලන්තයේ ලිවර්පූල්හිදී නිමාව දුටුවේ නවසීලන්තයට ශූරතාව හිමිකර දෙමිනි. තරගාවලියේ ස්ථාන බෙදීගි ය ආකාරය පිළිබඳව ThePapare.com ගෙන එන සටහනයි මේ.  අවසන් තරගය ජය ගනිමින් තර්ජීනි නැවතත් වාර්තා පොත් අලුත් කරයි 2019 ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලියේ අවසන් වටයේ තරග අද…. අවසන් තරගය 2019 ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 ලෝක දැල්පන්දු තරගාවලිය ඊයේ (21) එංගලන්තයේ ලිවර්පූල්හිදී නිමාව දුටුවේ නවසීලන්තයට ශූරතාව හිමිකර දෙමිනි. තරගාවලියේ ස්ථාන බෙදීගි ය ආකාරය පිළිබඳව ThePapare.com ගෙන එන සටහනයි මේ.  අවසන් තරගය ජය ගනිමින් තර්ජීනි නැවතත් වාර්තා පොත් අලුත් කරයි 2019 ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලියේ අවසන් වටයේ තරග අද…. අවසන් තරගය 2019 ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු…