බස්නාහිරට නැවතත් ශූරතාව; උෂාන් සහ සුගන්ධිට දක්ෂතා කිරුළු

86

විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලැබූ 45 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද (27) නිමාව දුටුවේ බස්නාහිර පළාත එහි සමස්ත ශූරතාව දිනා ගනිමිනි.  4x100m සහය දිවීමේ ශූරතා බස්නාහිරට සහ සබරගමුවට විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලැබූ 45 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද (27) නිමාව දුටුවේ බස්නාහිර පළාත එහි සමස්ත ශූරතාව දිනා ගනිමිනි.  4x100m සහය දිවීමේ ශූරතා බස්නාහිරට සහ සබරගමුවට විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා…