එක් තරගාවලි වාර්තාවක් වයඹ දිනා ගනිද්දී මංජුල කීර්තිය රැක ගනියි

677

පුලතිසි පුරවරයේ දී පැවැත්වෙන 44 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු දිනය අද (12) ක්‍රියාත්මක විය. උළෙලේ පළමු දිනය අවසන් වන්නටත් මත්තෙන් එක් තරග වාර්තාවක් බිහිවීම කැපී පෙනේ. දැඩි අව් රශ්මියක් සහිත කාලගුණයක් යටතේ තරග ඉසව් ආරම්භ විය. උදෑසන කාලයේ දී පැවති මිටිය විසිකිරීමේ පිරිමි ඉසව්වෙන් නව තරග වාර්තාවක් බිහිකිරීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පුලතිසි පුරවරයේ දී පැවැත්වෙන 44 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු දිනය අද (12) ක්‍රියාත්මක විය. උළෙලේ පළමු දිනය අවසන් වන්නටත් මත්තෙන් එක් තරග වාර්තාවක් බිහිවීම කැපී පෙනේ. දැඩි අව් රශ්මියක් සහිත කාලගුණයක් යටතේ තරග ඉසව් ආරම්භ විය. උදෑසන කාලයේ දී පැවති මිටිය විසිකිරීමේ පිරිමි ඉසව්වෙන් නව තරග වාර්තාවක් බිහිකිරීමට…