ක්‍රීඩිකාවන් 30කින් සමන්විත ජාතික දැල්පන්දු සංචිතයක්

250

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය (SLNF) මඟින් පසුගිය 20 වන දින පැවැත්වූ තේරීම් කටයුතු හරහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායම සඳහා ක්‍රීඩිකාවන් 30 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක් තෝරා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. දැල්පන්දුවේ පුහුණුකාරිත්වයට නව මුහුණක් ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු කණ්ඩායමේ නව පුහුණුකාරිනිය ලෙස තිලකා ජිනදාස මහත්මිය නිල වශයෙන් පත් කර ඇත. කලකට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය (SLNF) මඟින් පසුගිය 20 වන දින පැවැත්වූ තේරීම් කටයුතු හරහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායම සඳහා ක්‍රීඩිකාවන් 30 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක් තෝරා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. දැල්පන්දුවේ පුහුණුකාරිත්වයට නව මුහුණක් ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු කණ්ඩායමේ නව පුහුණුකාරිනිය ලෙස තිලකා ජිනදාස මහත්මිය නිල වශයෙන් පත් කර ඇත. කලකට…