දෙවැනි දිනයේ දී ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක් හා නව තරග වාර්තා දෙකක්

320
 

96 වන ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලියේ දෙවන දිනය අද (04) ක්‍රියාත්මක විය. දිනය පුරාවට නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක් සමඟින් තරග වාර්තා දෙකක් ද බිහිවීම කැපී පෙනිණ. ඒ අතරට පිරිමි දස ප්‍රයාම ඉසව්වෙන් අජිත් කරුණාතිලක නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් ද, සත් ප්‍රයාම ඉසව්වෙන් ලක්ෂිකා සුගන්ධි නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

96 වන ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලියේ දෙවන දිනය අද (04) ක්‍රියාත්මක විය. දිනය පුරාවට නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක් සමඟින් තරග වාර්තා දෙකක් ද බිහිවීම කැපී පෙනිණ. ඒ අතරට පිරිමි දස ප්‍රයාම ඉසව්වෙන් අජිත් කරුණාතිලක නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් ද, සත් ප්‍රයාම ඉසව්වෙන් ලක්ෂිකා සුගන්ධි නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්…