මාතලේට ජාත්‍යන්තර හොකී පිටියක්

147

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ක්‍රීඩා සංවර්ධනයේ පියවරයක් ලෙස මාතලේ බර්නාඩ් අලුවිහාරේ ක්‍රීඩාපිටියේහි සහ එහි අවට ක්‍රීඩා පිටියන්හි අඩුපාඩු පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක අද (15) දින නිරත විය.  එහිදී එම ක්‍රීඩාංගණයේ ඇති ධාවන පථයේ මෙන්ම ක්‍රීඩාංගණයේ අනෙකුත් කොටස් ද අවිධිමත් සැලසුම් මත ඉදිකිරීම නිසාවෙන් විනාශයට පත්ව ඇති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ක්‍රීඩා සංවර්ධනයේ පියවරයක් ලෙස මාතලේ බර්නාඩ් අලුවිහාරේ ක්‍රීඩාපිටියේහි සහ එහි අවට ක්‍රීඩා පිටියන්හි අඩුපාඩු පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක අද (15) දින නිරත විය.  එහිදී එම ක්‍රීඩාංගණයේ ඇති ධාවන පථයේ මෙන්ම ක්‍රීඩාංගණයේ අනෙකුත් කොටස් ද අවිධිමත් සැලසුම් මත ඉදිකිරීම නිසාවෙන් විනාශයට පත්ව ඇති…