වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් B ශූරතාව සමව බෙදෙයි

46

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ (එක්දින තරගාවලියේ) අවසන් මහා තරගය අද (9) HNB සහ MAS සිලුඒටා කණ්ඩායම අතර පැවති නමුත් තරගය ප්‍රතිඵලයක් රහිතව අවසන් වීම නිසා කණ්ඩායම් දෙකටම සම ශූරතාවය හිමිකර දෙමින් තරගාවලිය නිමාවට පත්විය. ප්‍රීමා ශූරයින්ගේ ශුරතාවය බස්නාහිර පළාත් උතුරට ‘ප්‍රීමා ශූරයින්ගේ කුසලාන’ වයස අවුරුදු 15න් පහළ අන්තර් පළාත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ (එක්දින තරගාවලියේ) අවසන් මහා තරගය අද (9) HNB සහ MAS සිලුඒටා කණ්ඩායම අතර පැවති නමුත් තරගය ප්‍රතිඵලයක් රහිතව අවසන් වීම නිසා කණ්ඩායම් දෙකටම සම ශූරතාවය හිමිකර දෙමින් තරගාවලිය නිමාවට පත්විය. ප්‍රීමා ශූරයින්ගේ ශුරතාවය බස්නාහිර පළාත් උතුරට ‘ප්‍රීමා ශූරයින්ගේ කුසලාන’ වයස අවුරුදු 15න් පහළ අන්තර් පළාත්…