කෝල්ට්ස් හා ගුවන් හමුදාව නැගී එන ක්‍රිකට් පිටිය අලංකාරවත් කරයි

18
Major Club Emerging

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන Major Club Emerging League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් දිනයක් අද (27) නිමාවට පත් විය.  මේරියන්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට පළමු ඉනිමේ ජයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන Major Club Emerging League ක්‍රිකට්…. දෙවන දිනයට පැවති තරග කළුතර නගර ක්‍රීඩා සමාජය හා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන Major Club Emerging League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් දිනයක් අද (27) නිමාවට පත් විය.  මේරියන්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට පළමු ඉනිමේ ජයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන Major Club Emerging League ක්‍රිකට්…. දෙවන දිනයට පැවති තරග කළුතර නගර ක්‍රීඩා සමාජය හා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා…