තවත් ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයෙකුට මානසික ගැටලුවක්!

36

මානසික සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන දුෂ්කරතා කිහිපයක් මත ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් විවේකයක් ගන්නා බව ක්‍රිකට් ඕස්ට්‍රේලියාව නිවේදනය කර දින දහයකට පසුව නික් මැඩින්සන් ද ඔහුගේ මානසික සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන දුෂ්කරතා කිහිපයක්  නිසාවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් තාවකාලිකව ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බව ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පවසයි.  ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මානසික සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන දුෂ්කරතා කිහිපයක් මත ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් විවේකයක් ගන්නා බව ක්‍රිකට් ඕස්ට්‍රේලියාව නිවේදනය කර දින දහයකට පසුව නික් මැඩින්සන් ද ඔහුගේ මානසික සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන දුෂ්කරතා කිහිපයක්  නිසාවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් තාවකාලිකව ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බව ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පවසයි.  ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට්…