වසරේ අවසන් මැරතන් තරගය පිළිබඳ තවත් ඉඟියක්

24
Image Courtesy: Imageplotter/Shutterstock

පැතිර ගිය කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසර තුල පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ප්‍රධාන පෙළේ මැරතන් තරග බොහොමයක් අවලංගු කිරීමට සංවිධායකයින් හට සිදු වූ අතර මෙම වසරේ පැවැත්වීමට ඉතිරිව ඇති එකම ප්‍රධාන මැරතන් තරගය වන ලන්ඩන් මැරතන් තරගය ඔක්තෝබර් 04 දක්වා කල්දැමීමට ද එහි සංවිධායකයින් මීට පෙර කටයුතු කර තිබුණි. තවත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පැතිර ගිය කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසර තුල පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ප්‍රධාන පෙළේ මැරතන් තරග බොහොමයක් අවලංගු කිරීමට සංවිධායකයින් හට සිදු වූ අතර මෙම වසරේ පැවැත්වීමට ඉතිරිව ඇති එකම ප්‍රධාන මැරතන් තරගය වන ලන්ඩන් මැරතන් තරගය ඔක්තෝබර් 04 දක්වා කල්දැමීමට ද එහි සංවිධායකයින් මීට පෙර කටයුතු කර තිබුණි. තවත්…