“ඔලිම්පික් නැවත පවත්වනවාට වඩා අවලංගු කිරීම පහසුයි”

92
Cancel Tokyo 2020

පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් ලබන වසර දක්වා කල්දැමූ 32 වැනි ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙල නැවත සංවිධානය කරනවාට වඩා මෙම වසර තුළ දී ම අවලංගු කර දැමීම වඩාත් පහසු බව අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු ප්‍රධානී තෝමස් බෙච් පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළා. >> බෝල්ට් නැවතත් ක්‍රීඩා පිටියට? ඔලිම්පික් කමිටු ප්‍රධානියා විසින් ඔලිම්පික්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් ලබන වසර දක්වා කල්දැමූ 32 වැනි ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙල නැවත සංවිධානය කරනවාට වඩා මෙම වසර තුළ දී ම අවලංගු කර දැමීම වඩාත් පහසු බව අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු ප්‍රධානී තෝමස් බෙච් පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළා. >> බෝල්ට් නැවතත් ක්‍රීඩා පිටියට? ඔලිම්පික් කමිටු ප්‍රධානියා විසින් ඔලිම්පික්…