සංචාරක සීමා නිසාවෙන් WTC අවසන් තරගයට රතු එළියක්?

105

COVID-19 ව්‍යාප්තියෙහි උච්චතම අවධියෙහි පසුවන ඉන්දියාවේ සංචාරය කර පැමිණෙන්නන් හට රට තුලට ඇතුළු වීමේ අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන්ම අහුරාලීමට බ්‍රිතාන්‍ය රජය මේ වන තීරණය කොට තිබෙන්නේ සංචාරය කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු, දැඩි අවදානමක් සහිත කලාපයක් ලෙස ඉන්දියාව නම් කිරීමත් සමඟිනි.  කෙසේ නමුත් ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කොට තිබෙන ICC ටෙස්ට් ශූරතාවලියෙහි අවසන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

COVID-19 ව්‍යාප්තියෙහි උච්චතම අවධියෙහි පසුවන ඉන්දියාවේ සංචාරය කර පැමිණෙන්නන් හට රට තුලට ඇතුළු වීමේ අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන්ම අහුරාලීමට බ්‍රිතාන්‍ය රජය මේ වන තීරණය කොට තිබෙන්නේ සංචාරය කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු, දැඩි අවදානමක් සහිත කලාපයක් ලෙස ඉන්දියාව නම් කිරීමත් සමඟිනි.  කෙසේ නමුත් ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කොට තිබෙන ICC ටෙස්ට් ශූරතාවලියෙහි අවසන්…