සැප්තැම්බර් 27 වැනිදා දෝහා කටාර් හිදී ආරම්භ වීමට නියමිත 2019 IAAF ලෝක මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය සඳහා සහභාගී වන එකම ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් ක්‍රීඩිකාවක් වන හිරුණි විජයරත්න පමණි.  සමාරම්භයට දවස් දෙකක් තිබිය දී යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල කල් දමයි 31 වැනි ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල මෙම මස 26…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සැප්තැම්බර් 27 වැනිදා දෝහා කටාර් හිදී ආරම්භ වීමට නියමිත 2019 IAAF ලෝක මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය සඳහා සහභාගී වන එකම ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් ක්‍රීඩිකාවක් වන හිරුණි විජයරත්න පමණි.  සමාරම්භයට දවස් දෙකක් තිබිය දී යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල කල් දමයි 31 වැනි ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල මෙම මස 26…