මේ වන විට උද්ගතව ඇති ‘Coronavirus’ වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ඉන්දියාව ඇතුළු ලෝකය පුරා ක්‍රීඩාවල ව්‍යුහමය වෙනස්කම් රාශියක් ඉදිරියේ දී සිදු විය හැකි බව වාර්තා වේ.  ඒ අනුව විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ ‘Coronavirus’ වසංගතයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හටගෙන ඇති ආර්ථික පසුබෑම හරහා ඉන්දියාවේ මෙන්ම ලෝකය පුරා ක්‍රීඩා ක්‍ෂේත්‍රයන් මේ වන තෙක් කිසිවෙකු අපේක්‍ෂා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මේ වන විට උද්ගතව ඇති ‘Coronavirus’ වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ඉන්දියාව ඇතුළු ලෝකය පුරා ක්‍රීඩාවල ව්‍යුහමය වෙනස්කම් රාශියක් ඉදිරියේ දී සිදු විය හැකි බව වාර්තා වේ.  ඒ අනුව විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ ‘Coronavirus’ වසංගතයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හටගෙන ඇති ආර්ථික පසුබෑම හරහා ඉන්දියාවේ මෙන්ම ලෝකය පුරා ක්‍රීඩා ක්‍ෂේත්‍රයන් මේ වන තෙක් කිසිවෙකු අපේක්‍ෂා…