නවසීලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සද්දන්ත නියමුවා ‘ෆ්ලෙම්’

10
©Photo by Dean Treml-Getty Images

ඔහු ගැන කතා කරන්නට පෙර ඇය ගැන කතා කළ යුතුමය. නවසීලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බිහි වූ සාර්ථකම නායකයා ක්‍රමානුකූලව ඉහළට ඔසවා තැබූ ඇයගෙන් ලිපිය ආරම්භ කළ යුතුමය. පව්ලින් ෆ්ලෙමිං නම් ඇය දෙවන ලෝක යුද්ධය අවසාන වී ලෝකය නැවත ලෝකය යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටි සමයෙක නවසීලන්තයේ කැන්ටබරි’හීදී උපත ලැබුවාය. 1973 වසර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔහු ගැන කතා කරන්නට පෙර ඇය ගැන කතා කළ යුතුමය. නවසීලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බිහි වූ සාර්ථකම නායකයා ක්‍රමානුකූලව ඉහළට ඔසවා තැබූ ඇයගෙන් ලිපිය ආරම්භ කළ යුතුමය. පව්ලින් ෆ්ලෙමිං නම් ඇය දෙවන ලෝක යුද්ධය අවසාන වී ලෝකය නැවත ලෝකය යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටි සමයෙක නවසීලන්තයේ කැන්ටබරි’හීදී උපත ලැබුවාය. 1973 වසර…